top of page

Seniorenvisie 2022 – Ouder worden is een kunst door Joop de Vries.

In de raadsvergadering van 19 januari 2022 werd de seniorenvisie 2022- 2030 behandeld onder de titel: Ouder worden is een kunst. Hier de woordvoering namens het CDA door Joop de Vries, burgerraadslid CDA.


Voorzitter, als het goed is hebben we dus in Sliedrecht ongeveer 5000 kunstenaars of die daartoe worden opgeleid.

In deze visie worden de onderwerpen wonen – gezondheid en welzijn betrekking hebbend op de senioren genoemd maar die zijn ook al terug te vinden in andere beleidstukken zoals: de mantelzorg –vrijwilligers– wonen en de sociale visie. Deze visie is dan ook meer een samenvatting van wat eerder is bepaald .


Vanuit het CDA willen wij toch hierbij nog andere gezichtspunten voor de toekomst.


Terecht wordt genoemd dat de doelgroep senioren (65plus) zeer divers qua achtergrond is: qua vitaliteit – levensstijl – inkomen – opleidingsniveau.


Je hebt 70- en 80ers die nog met de caravan Europa doortrekken, die in de raad zitten, wethouder zijn of bestuurder zijn in kerk of vereniging, vrijwilligerswerk doen of veel andere manieren zinvol bezig zijn daarnaast ook ouderen die minder actief zijn maar ook gewoon tevreden zijn.


Het blijft dan ook moeilijk een gericht beleid daar op af te stemmen.


Voorzitter wanneer je de seniorenvisie doorleest zijn er ook gedeelten waarbij het lijkt of men ouderen opnieuw wil opvoeden. Maar bedenk wel ouderen volwassen mensen zijn met hun eigen levenservaring en willen daarbij hun eigen leven invulling gegeven.


Juist verhelderend is dat uit de gehouden enquête blijkt dat 89 procent het Bonkelaarhuis wel weet te vinden wanneer dat nodig is. En uit andere gegevens blijkt dat 2300 bewoners(waaronder zeker veel ouderen) gebruik maken van een voorziening van de WMO.

Het CDA heeft daarbij grote waardering voor faciliterende rol daarbij vanuit het Bonkelaarhuis.


Maatschappelijke organisaties.

In de visie wordt vermeld dat er met veel maatschappelijke organisaties is gesproken over het ouderenbeleid. Waarom zijn ze niet genoemd?

Vanuit het CDA wil ik hier zeker de rol van de Sliedrechtse kerken noemen, waarbij het ouderenwerk veel aandacht heeft op allerlei vlakken en heel veel ouderen worden bereikt. Daarnaast zijn er ook verenigingen die met name gericht zijn op ouderen en vrije tijdsbesteding.


Nu de drie thema’s

Wonen: Levensloopbestendig wonen komt in alle beleidsstukken uitgebreid voor en dat is goed.

Ongeveer 50 procent is eigenaar en 50 procent huurder. Bij de woningbezitters heb je als gemeente weinig invloed om hun woning aan te passen, behalve bij nieuwbouw. Voor de huurders is woningbouwvereniging Tablis verantwoordelijk en daarvoor dienen stevige afspraken gemaakt te worden. Uit groot onderzoek in Sliedrecht is wel gebleken dat 98 procent van de ouderen een voorkeur heeft voor een appartement in of nabij het centrum daarvoor zal in de bouwplannen rekening gehouden moet worden


Tussenvorm van wonen tussen thuis en verpleeghuis.

Wat niet genoemd wordt in deze visie maar wel werd vastgesteld uit een tweeledig onderzoek dat er voor de toekomst een tussenvorm van wonen nodig is tussen thuiswonen en een verpleeghuis.

De verzorgingshuizen van vroeger zijn overgegaan naar verpleeghuizen waarbij alleen toewijzing met indicatie nodig is. Er is geen tussenvorm meer van thuiswonen en verzorgend wonen.

Concreet zien we dit wel bij Hof van Sliedrecht, Huis de Merwede maar dit is een luxe vorm en voor de meesten niet betaalbaar.

Het CDA bepleit dan ook een betaalbare tussenvorm van wonen mogelijk te maken in de vorm van een service-complex met alle noodzakelijke faciliteiten.

(Het college had als antwoord hierop dat men dit volledig onderschrijft en dit nader wil uitwerken met de daarvoor bestemde instanties)


Welzijn:

Terecht wordt in de visie genoemd dat ontmoeting en verbinding in de wijken belangrijk is. Op verschillende plaatsen is dit ook gerealiseerd in ontmoetingsplekken maar nog niet overal zoals in de Staatsliedenbuurt en in Baanhoekwest..

Het CDA vindt het belangrijk dat in een woonvorm waar ouderen wonen dat er ook een ontmoetingsruimte is om elkaar te ontmoeten. Er is zelfs daar voor subsidie te krijgen om een ontmoetingsruimte te realiseren in bestaande en nieuwe woonvormen. Dat is de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting. SOO. Het CDA vindt dat dit in de bouwplannen van de toekomst ook een voorwaarde moet zijn.

Het CDA blijft bepleiten een directe busverbinding naar het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht zeker belangrijk voor ouderen.


Gezondheid:

80 procent van de ouderen is of voelt zich gezond. Maar bij het ouder worden komen er ook gebreken en de gezondheid neemt af waardoor er meer zorg nodig is, dat zal een feit blijven vandaar ook de andere 20 procent naast de 80% gezonde en fitte senioren. Gebleken is dat men in wel de weg weet te vinden richting de zorg verleende instanties.

Wel wordt genoemd dat 20 procent van de ouderen moeite krijgt met het lopen. Hoewel dit ondergeschikt lijkt is het juist voor hen belangrijk dat de voetpaden goed onderhouden worden met het oog op de toegankelijkheid en de veiligheid en om struikelen of vallen te voorkomen.


Conclusie:

Het CDA vindt deze seniorenvisie niet vernieuwend omdat veel al bekend is maar wel goed dat nu de senioren apart worden genoemd in dit visiestuk.

Maar vergeet vooral niet dat veel ouderen, buiten bemoeienis van de gemeente om, al dan niet met hulp van familie, buren, vrienden, en vrijwilligers hun weg in het ouder worden weten te vinden dat is gewoon ouderenkunst.

Voorzitter het CDA wil wel dat de door ons genoemde extra punten voor de senioren zoveel mogelijk toegepast en aangegrepen worden dit te verwezenlijken in plannen voor de toekomst.


留言


RECENT
bottom of page