top of page

‘Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen’
Burgerraadslid Joop de Vries van het CDA Sliedrecht gaat binnen de fractie over onder meer veiligheid, verkeer en immigratie en oudere zorg. Momenteel is De Vries hard bezig met de nieuwe wet inburgering. Hij wil dit zo goed mogelijk geregeld wordt, zodat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving.


SLIEDRECHT – ,,De wet inburgering komt uit 2013 en was bestemd voor statushouders met als doel dat zij op een goede wijze zouden inburgeren. Het probleem in deze wet zat in de vrijblijvendheid. De eerste tijd dat mensen in Nederland woonden, werden ze begeleid. Daarna kregen zij de eigen regie over hun eigen inburgering. Dat is zowel landelijk als lokaal voor een groot deel mislukt. Daarom komt er de nieuwe wet inburgering(NWI). Deze zou eigenlijk eerder komen, maar doordat er nog al veel regelwerk bij kwam kijken, wordt deze wet, per 1 januari 2022 van kracht. Voor de lokale uitwerking is er nu reeds een uitvoeringsplan gemaakt dat binnenkort behandeld wordt in de raad.

Het grote verschil met de oude wet is dat statushouders die op 1 januari 2022 of later Nederland binnen komen, leerplichtig worden. In 3,5 jaar moeten zij, als dat ook haalbaar is, hun inburgeringsexamen doen en met succes afronden met als hoofdvak de Nederlandse taal. Dit is een landelijk examen en een verplichting. Het plan ziet er goed uit. Het is een leertraject, met een intake gesprek en is speciaal op maat gemaakt naar de vaardigheden van de statushouder. Ook is er begeleiding van onder meer een vaste coördinator en het sociaal team van Sliedrecht. Er is trouwens nog een verschil: in de nieuwe wet worden mensen de eerste zes tot negen maanden volledig geholpen in bijvoorbeeld kosten en inwoning, ontzorgen noemt de wet dit. Na die periode gaan zij de verder inburgering in waarbij ook nog een leertraject voor toeleiding naar werk.

Verantwoordelijkheid Bij de nieuwe wet ligt alle verantwoordelijkheid bij en regie bij de gemeente. Binnen de gemeente kan men bepaalde zaken wel overdragen naar andere instellingen, maar er mag niet worden afgeweken van de wet. Meer doen mag natuurlijk wel. Dat zie je ook bij de gemeente Sliedrecht in bijvoorbeeld de gratis zwemlessen, taaloefenplekken en juridische begeleiding. Die nieuwe wet vind ik een goede zaak! Toch zie ik wel een behoorlijk probleem en dat zit in de mensen die nu en kort daarvoor in Sliedrecht zijn komen wonen. Zij vallen nog onder de oude regeling. Die regeling is niet alleen vrijblijvend, maar biedt ook minder mogelijkheden. Graag zie ik dat deze statushouders ook dit nieuwe leertraject, onder begeleiding zouden kunnen volgen. De verplichting gaat dan niet op, maar deze mensen krijgen dan wel een nieuwe kans. Deze bestaat uit een vast scholingstraject met nieuwe kwaliteitseisen.

CDA Wij hebben in het verleden de nodige vragen gesteld aan het college en zullen dat ook deze maand in de gemeenteraadsvergaderingen doen. Ik zou graag willen weten hoe de gemeente statushouders gaat helpen bij hun inburgering. Mijn grote zorg is, wanneer inburgering niet goed gebeurt, dat er een tweedeling ontstaat. Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen! Er mag dus ook een grote inspanningsverplichting van nieuwkomers worden verwacht. Tegelijk moet de gemeente ook helpen bij dit proces. Sliedrecht heeft ook vrijwilligers en maatjes die mensen willen helpen met onder meer formulieren invullen en het weg wijs maken in Sliedrecht. Missie Mijn missie is echt dat statushouders in 3,5 jaar hun inburgeringsexamen goed kunnen afronden én werk vinden. Er moet dus ook ingezet worden op dat laatste punt, hierbij wil ik een oproep doen aan werkgevers. Er zijn regelingen voor organisaties om mensen goed te kunnen begeleiden, maak daar dus ook gebruik van. De nieuwe wet geeft hoop, doordat er meer mogelijkheden en kansen zijn zodat iedereen mee kan doen in de Nederlandse samenleving. Sliedrecht is een goed dorp, dus ik heb er alle vertrouwen in!”Februari 2021

Comments


RECENT
bottom of page